Maturitní okruhy
anesteziologie

Anesteziologie - znecitlivění

1.Místní znecitlivění – chemické

 • Povrchové
 • Infiltrační – zvláštní forma – Nitrocévní
 • Svodné
   • Centrální svodné znecitlivění
    • Epidurální
    • Paravertebrální
   • Periferní svodné znecitlivění

2. Celkové znecitlivění

 • Celkové neúplné znecitlivění
   • Ataraxie
   • Analgesie
   • Ataralgesie
   • Hypnosa
   • Myorelaxace
 • Celkové úplné znecitlivění
   • Narkosa

Narkosa – podle způsobu podání narkotika

 • INHALAČNI
 • NEINHALAČNI – Enterální
  • per os
  • per rektum
  • Parenterální – injekční

Místní znecitlivění : Je dočasné, vratné potlačení citlivosti v určitém okrsku nebo části těla . Používáme ho k : 

 • znecitlivění operačního pole
 • k diagnostickým účelům
 • k léčebným účelům

Jak lze dosáhnout místního znecitlivění :

 • Akupunkturou
 • Fyzikálními prostředky – Krátkodobé znecitlivění – Chladem. Ethylenchlorid – Kelén Tekutý led. Látka vysoce výbušná,těkavá , hořlavá, která se rychle odpařuje z povrchu a tím odnímá tkáním teplo.
 • Chemickými prostředky – Místními -Lokálními anestetiky – Vyvolávají dočasnou vratnou blokádu a ztrátu citlivosti a vodivosti příslušného nervu nebo nervové pleteně Prokain – veterinární prokain sofa 10%. Používají se koncentrace 0,25 – 10 % Trimecain – ve specialitě Mesocain spofa 0,5 – 4% koncentrace. Používá se v Koncentraci od 0,25 – do 2%. Je méně toxický než prokain , je 2x Účinnější a působí déle než prokain. V indikovaných případech přidáváme k lokálnímu anestetiku Adrenalin – snižuje toxicitu anestetika tím že způsobí periferní vasokonstrikci cév. To se pak pomaleji resorbuje , prodlužuje se tím jeho účinnost a operační rána i méně krvácí. Dávka je 0,5 ml Adrenalinu na 100 ml lokálního anestetika. Celková bezpečná dávka Prokainu je 5mg/1kg hmotnosti pacienta. 5 ml 1% Prokainu na 10 kg hmotnosti. Ve vodě rozpustná antibiotika PNC – STM – v případech pokud provádíme znecitlivění zánětem postižených tkání abychom zánět nerozvlékali do zdravé tkáně.

Způsoby místní chemické anestesie

 • 1. Povrchové znecitlivění – Anestetika nepronikají neporušenou kůži, takže tímto způsobem můžeme provést pouze znecitlivění otevřených ran, seros a sliznic. Ve veterinární praxi se používá k místnímu znecitlivění spojivky a třetího vička při jednoduchých zákrocích – Injekce pod spojivku, Folikulární zánět třetího vička. 2% Mesocain oční kapky.
 • 2. Infiltrační znecitlivění – Anestetikem se napouští tkáně v místě chirurgického zákroku- řezu, kde se dostane do přímého styku s nervovými zakončeními. Nesmí se aplikovat do cévy – nedošlo by k nástupu účinku – mohlo by dojít k Intoxikaci Používáme 0,25 – 2% Prokain a 0,25 – 1% Mesocain Nástup účinku je za 2 – 10 minut a doba trvání 20 – 30 minut. Výhodou je snadná proveditelnost a spolehlivost Nevýhodou je – prosáklé operační pole – místo řezu,které se muže déle hojit – nebezpečí intoxikace. Vysoká dávka a aplikace do cévy – v blízkosti infekce možnost rozvlečení zánětu ( PNC,STM ) – bolestivost při aplikaci do zánětem postižených tkání – Otok
 • Zvláštní formou infiltrační anestesie je anestesie – Nitrocévní ( tepna.žíla )
  • znecitlivění distálních častí končetin
  • na končetinu přiložíme škrtidlo a pod ním aplikujeme do cévy 5 – 10% Prokain
  • nástup účinku je okamžitý a trvá po dobu přiložení škrtidla max. 2 hodiny
  • bolestivé zákroky na kopytech koní a paznehtech skotu
 • 3. Svodné znecitlivění – Anestetikum se aplikuje k průběhu nervu nebo nervové pleteně nad místem předpokládaného zákroku. Anestesie nastoupí v té časti a nebo okrsku těla, kterou příslušný nerv inervuje. Centrální svodné znecitlivění – Paravertebrální – Epidurální Periferní svodné znecitlivění

Paravertebrální znecitlivění – Blokáda míšních nervů při jejich výstupu z páteřního kanálu. Používá se u skotu při unilaterálním znecitlivění stěny břišní a kraniálních čtvrtí vemene.

Laparotomie na stojícím zvířeti – císařský řez, dislokace slezu, rumenotomie

Epidurální znecitlivění – Blokáda míšních – spinálních nervů aplikací anestetika přímo do páteřního kanálu v místě mezi 1 – 2 ocasním obratlem. Používáme 1% prokain za přísných podmínek dodržení všech zásad asepse a antisepse Podle množství aplikovaného anestetika rozeznáváme epidurální anestesii

 • 1. Nízkou – do 30 ml 1% prokainu – můžeme ji použít u skotu a u koní. Nedochází k ulehnutí zvířete a jsou znecitlivěny následující části těla. Ohon, anus, rektum, vulva, vagína, kaudální část vemene a u samců šourek. Používáme ji při výhřezu pochvy a dělohy a při uzavření stydké štěrbiny Svorkami dle Flesse.
 • 2. Vysokou – do 80 ml 1% prokainu, kdy anestetikum nateče páteřním kanálem vysoko k hlavě až na přechod hrudní a bederní páteře. Zvíře většinou ulehne a mimo těch částí těla, jako u nízké epidurální anestézie je znecitlivěna bilaterálně celá stěna břišní a kraniální část vemene. Můžeme ji použít jen u skotu, u koní se mohou v důsledku zvýšení mozkomíšního tlaku vyskytnout křeče. Používáme ji při zákrocích na ležícím zvířeti v kombinací se sedativy a infiltrační lokální anestesii – císařský řez, laparotomie, výhřez dělohy.
 • Periferní svodné znecitlivění – aplikace lokálního anestetika k průběhu nervu. Používáme ho při znecitlivění hlavových nervů, při odrhování dospělého skotu – rámus cornualis nervi zygomatici. A při diagnostickém znecitlivění končetinových nervů u koní. – diagnostika kulhání. Používáme 2 – 5% prokain nebo 2% mesocain. Nástup účinku je do 15 minut a analgesie přetrvává do 60 minut.

CELKOVÉ ZNECITLIVĚNÍ

Narkosa – je navození reversibilního – vratného stavu, který je charakteristický dočasnou úplnou či neúplnou ztrátou vědomí, citlivosti, povrchových, svalových a šlachových reflexů při současném zachování základních vitálních funkcí. Srdeční činnost, dýchání, tvorba a vylučování moči.

Narkosa má 4. stadia – jednotlivá stadia na sebe plynule a pozvolna navazují a není mezi nimi přesná časová dělící čára.

 • 1. Stadium usínání – analgetické – je zhruba časově vymezeno od počátku podávání narkotika do ztráty vědomí. Je to stadium velice krátké.
 • 2. Stadium opojení – excitační – navazuje na 1.stadium tj. od ztráty vědomí do nástupu automatického dýchaní. U některých narkotik ( Thiopental ) se na počátku podávání může vyskytnout tzv. apnoická pauza. Neměla by být delší jak 1 minutu.V tomto stadiu je zvíře velmi vnímavé k vnějším rušivým podnětům ( hluk, světlo ) a proto je nutné toto stadium co nejrychleji překonat a přejít do stadia č. 3
 • 3. Stadium toleranční – chirurgické anestesie – je ohraničeno od nástupu automatického dýchání až po zástavu dechu z předávkování. Toto stadium má 4 stupně 1.stupeň – Povrchová narkosa – hluboké pravidelné dýchaní a reflexy svalový tonus jsou zachovány. 2.stupeň – Hlubší narkosa – ještě hluboké a pravidelné dýchaní, postupně však začínají vyhasínat reflexy a uvolňuje se svalový tonus 3.stupeň – Hluboká narkosa – dýchaní je povrchové, ale ještě dostačující vymizí reflexy a svalový tonus. Toto je optimální stadium celkové anestesie k provádění operačních zákroků. 4.stupeň – je to už velice neznatelný přechod k život ohrožujícímu 4. stadiu
 • 4. Stadium – paralytické – zástava základních vitálních funkcí. Vyřazení řídících center v prodloužené a smrt z předávkování.

Klinická kontrola hloubky anestesie – řídíme se podle hloubky a pravidelnosti dýchaní. Nejdříve vyhasíná reflex palpebrální – víčkový, potom reflex corneální – – rohovkový. Pak se dostaví uvolnění svalového napětí. Ve 3. stupni 3. stadia anestesie musí být pupila – zornice tonizována a být ve stavu částečné midriázy !!!

LÁTKY POUŹÍVANÉ V CELKOVÉ ANNESTESII

 • Sedativa – Neuroleptika, Ataraktika
 • Analgetika
 • Hypnotika
 • Narkotika
 • Parasympatikolytika
 • Myorelaxantia

Sedativa – Neuroleptika – Ataraktika

Mají tlumivý účinek na CNS a ovliňují vegetativní funkce.

Použití:

 • Sedace zvířat při – vyšetřování
  • nebolestivých zákrocích
  • transportu
 • Potencování účinku Analgetik, Narkotik a Hypnotik
  • Xylaxin – Xylazin,Rometar, Rompun, Sedazin
  • Medetomidin – Domitor, Cepetor
  • Azaperon – Stresnil
  • Diazepam – Diazepam, Apaurin, Valium
  • Acepromazin – Sedalin

Analgetika

Snižují – Hypoalgesie až vylučují – Analgesie – pocit vnímání bolesti.

Stav navozený podáním směsi sedativ a analgetik se nazývá Ataralgesie – Je charakteristický zklidněním zvířete a snížením vnímání bolestí až úplným nevnímáním bolesti.

 • Ketamin – Narkamon, Ketalar, Ketaset, Kalypsol, Narketan
 • Morfin .- Morfium
 • Butorfanol – Torbugesic, Butomidor

Hypnotika

Navozují stav podobný fyziologickému spánku

 • Chloralhydrát
 • Metomidát – Hypnodyl

Narkotika

Navozují stav pravé narkosy.

 • A – Inhalační – pacient vdechuje plyn a nebo páry odpařované narkotizační tekutiny.
  • Kysličník dusný N2O – rajský plyn
  • Ether – Ether pro narkosi
  • Halotan – Anecotan
 • B – Neinhalační
  • Barbiturátová
   • Thiopenthal – krátce působící 20 minut
   • Penthobarbital – působí 60 – 120 min
  • Nebarbiturátová – Propofol – Diprivan

Parasympatikolytika

Atropin – mají v anesteziologi zvláštní postavení,používají se jako premedikace před vlastním podávanim „ uspávacích prostředků „ a mají tlumivý účinek na nervus vagus – parasympatikus.

 • tlumí sekreci slin a potních žlaz
 • snižují sekreci bronchiálniho hlenu
 • zabraňují laryngospasmu – sevření hrtanu
 • zabraňují zástavě srdce a arytmiím

Myorelaxantia

Jsou látky, které dočasně snižují svalový tonus a nebo mohou vyvolat až neschopnost svalové kontrakce.

 • Periferní – Sukcinilcholinjodid – místem jeho účinku je nervosvalová ploténka, ve které dochází k přenosu nervových vzruchů na svalové vlákno. Přenos vzruchů se děje za pomocí chemického mediatoru – Acetylcholin. Sukcinil podaný IV v dávce 0,2 mg/kg – 100 mg na koně o váze 500kg na sebe naváže vratnou chemickou vazbou veškerý acetylcholin v příčně pruhovaných svalach, a tím dojde k nemožnosti přenosu vzruchů a k nemožnosti svalové kontrakce. Zvíře je při plném vědomí, cítí bolest, ale nemůže se pohnout – medikamentosní položení koně. Pozor na předávkování,nebezpečí udušení při plném vědomí tím, že že dojde k paralýze i dýchacích svalů mezižeberních a bránice.
 • Centrální – blokují přenos vzruchů v nervových synapsích v mozkovém kmeni a míše – Gvajacuran


Hodně štěstí u maturity přeje MVDr. Ivan Popelka

Copyright © 2018. Veterinární ordinace na Bajdě – Kroměříž .
Vytvořeno s ❤ WEBKROM.